دکتر مهدی گلشنی

استاد ممتاز داشنگاه صنعنی شریف

Mehdi Golshani

Professor of Physics

Department of Physics , Sharif University of Technology

1- ” ضرورت توجه بیشتر به انقلاب فرهنگی” ، جمهوری اسلامی ، 11ردیبهشت 1362

2- ”نقدي بر برنامه ليسانس فيزيك در نظام جديد، مجله فيزيك، ج 1، شماره 3، 1362

3- ”نقد و بررسي برنامه جديد فوق ليسانس فيزيك، مجله فيزيك، ج 2، شماره 2، 1363

4- ” نقش علم و صنعت در جامعه اسلامي” ، نور علم ، شماره هفتم،1363، صص 99-128

5-”طبيعت شناسي از ديدگاه اينشتين، مجله فيزيك، ج 3، شماره 1، 1364

6- ”ديدگاه هاي معرفت شناختي بور، مجله فيزيك، ج 3، شماره 4، 1364

7- ”تأثر بور از فلاسفه و علماي قرن نوزدهم، مجله فيزيك، ج 5، شماره 4، 1366

8- ”شصت سال با روابط عدم قطعيت، مجله فيزيك، ج 7، شماره هاي 1 و 2، 1368

9- ”احياء تفكر فلسفي در ميان دانشمندان علوم تجربي، فصلنامه سياست علمي و پژوهشي، سال اول، شماره پائيز و زمستان 1370 ، صص 163-184

10- ” فيزيك و متافيزيك” ، كيهان فرهنگي ، شماره 76 ، مهر 1370

11- ”تبادل يا تهاجم فرهنگي؟ اولويت هاي ما در عصر حاضر، كيهان فرهنگي، سال هشتم، شمارۀ 79، ديماه 1370، صص24-27

12- ” به گرداگرد خود چندان كه بينم” ، كيهان فرهنگي ، شماره 91، آذر 1371، صص44-45

13- ”آيا معضل موج- ذرّه حل شده است؟، مجله فيزيك، ج10، شماره 1، 1371

14- ”راههاي همكاري حوزه و دانشگاه، كيهان فرهنگي، سال 9، شماره 9، آذر 1371

15- ”علم و دين، كيهان فرهنگي، سال 10، شماره 10، ديماه 1372

16-  ” دو مشكل عمده “، فرهنگ و دانش ، سال اول ، شماره اول، پاييز 1373

17-  ”مباني فلسفي فيزيك جديد، نامه فرهنگستان علوم، شماره 1، زمستان 1373

18- ”كل نگري و موجبيت در فيزيك كوانتومي بوهم، نامه فرهنگستان علوم، شماره 4، سال 3، 1375، صص 97-110

19- ”به ياد استاد عبدالسلام، مجله فيزيك، ج 14، شماره هاي 3 و 4، 1375

20- شورایعالی انقلاب فرهنگی، مسئولیتهای آینده” ، کیهان فرهنگی ، شمارۀ 132، فروردین و اردیبهشت 1376

21- ”فيزيك دانان غربي و مسأله خداباوري، قبسات، سال دوم، شماره اول، 1376، صص 2-20

22- ”لزوم توجه به رابطة علم و دين، نامة علم و دين، سال1، شمارة 1، 1376، صص 3-16

23- ” روش شناسی فهم متون دینی” ، معرفت ، شمارۀ 24 ، بهار 1377

24- “گزارشی از کنفرانس علم و معنویت”، نامۀ علم و دین، شمارۀ 2، بهار و تابستان 1377

25- ”آيا علم ديني معنا دارد؟، حوزه و دانشگاه، سال پنجم، شماره های شانزدهم و هفدهم، 1377، صص6-15

26-” امکان و چگونگی علم دینی” ، حوزه و دانشگاه ، شمارۀ 18 ، 1378.

27 ” سخن مدیر مسئول “، نامۀ علوم انسانی، بهار 1379، شمارۀ 1، صص1-4

28- ”علم و جستجوي معنويت: نگرش يك مسلمان، نامة علم و دين، ترجمة فرشاد فرشته صنيعي، سال 4، شماره هاي 7 و 8 ، 1379

29-  “گفتگوي علم و دين” ، باز تاب انديشه ، شمارۀ 8  ، آبان 1379، صص46-50

30- ” دیباچه” ، مجلۀ فرهنگ، زمستان 1379، شماره های 33-36، صص0-10

31- ” علم و فلسفه“ علاّمه، سال اول، شمارة دوم، ارديبهشت 1379/اسفند 1380، صص 247-256

32- ” برخورد عميق و فيلسوفانة استاد مطهري با علم جديد” ، نامة علم و دين ، سال 6 و 7 ، شماره هاي17تا 20 ، پاييز 81 تا تابستان 82 ، صص1-14

33- ” نقش متافيزيك در ربط دادن علم به دين” ، نامة علم و دين ، سال 7 و 8 ، شماره هاي 24-21 ،

پاييز 82 تا تابستان 83، صص29-36

34- “مشکلات علوم انسانی در جامعۀ ما ” ، ماهنامۀ پژوهشگران، آذر و دی 1383، ص3

35- ” وضعیت علوم انسانی در مجامع ما و ضرورت اتخاذ یک استرتژی فراگیر” ، ماهنامۀ پژوهشگران ، پیاپی 3 ، خرداد و تیر 1384، ص 1

36 – ” جريان زير زميني ذهن” ، بازتاب انديشه ، شماره 65، شهريور 1384

37- ” وسعت و عمق تفكر فيزيكي در قرن بيستم” ، بازتاب انديشه ، شماره 66 ، مهر 1384 ، صص 45-38

38-  “گفتگو در زمینۀ علم و دین و علم دینی”، نامۀ علم و دین، شماره های 29-32، پائیز 1384-تابستان 1385

39- ” اهمیت علوم انسانی برای دانشگاههای صنعتی” ، نامۀ پژوهشگران ، پیاپی 6- 7 ، فروردین-اردیبهشت 1385، ص1

40- ” رابطۀ فلسفه و طبیعیات ” ، فصلنامۀ کتاب نقد ، شمارۀ 38 ، 1385.

41- ” تحلیلی بر رشد مقالات ایران در مجلات تحت پوشش آی اس آی- چه باید کرد؟، ماهنامۀ پژوهشگران، پیاپی 8-9، شهریور، مهر ، آبان 1385، ض 1

42-“چرا علوم انسانی؟”، نامۀ فرهنگستان ، سال هشتم ، شمارۀ 4، پیاپی32، زمستان 1385، ص 2

43- ” مباني فلسفي فيزيك جديد” ، بازتاب انديشه ، شماره 81، دي 1385، صص 78-80

44- ” با عینک فرهنگی به امور نگاه کنیم” ، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی ، سال اول، شمارۀ 8 و 9 ، اردیبهشت و خرداد 1386

45- ” فرهنگ دانشگاهی” ، ماهنامۀ پژوهشگران ، پیاپی 12-13، خرداد و تیر 1386، ص 5

46- ” علم تحکم بردار نیست” ، ماهنامۀ بازتاب اندیشه، پیاپی 93، دی 1386، ص 89.

47- ” جدا ناپذیری علم از فلسفه” ، ماهنامۀ پژوهشگران  ، پیاپی 12، بهمن و اسفند 1386 ، ص1

48- ” اولویتهای عملی ما” ، ماهنامۀ پژوهشگران ، پیاپی 16-17 ، مرداد تا اسفند 1387، ص 3

49-  ” مقصود ما از علم ديني-1″  رشد آموزش معارف اسلامي ، شماره 70، پاييز ،1387، صص4-9

50-  مقصود ما از علم ديني-2″ رشد آموزش معارف اسلامي (2) ، شماره 71 زمستان،1387، صصص 29-35

51- ” اهمیت علوم پایه در پیشرفت کشور” ، فصلنامۀ فرآیند 41، نشریۀ انجمن معلمان فیزیک اصفهان ، پاییز 1387

52- ” مقصود ما از علم دینی -3″ ، رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی ، تابستان 1388، شمارۀ 73، صص17-21

53- ” علم آینده چهار چوبی جامعتر لازم دارد” ، ذهن ، پیلپی42، تابستان 1389، صص5-18

54- ” دغدغه های فرهنگ ” ، فصلنامۀ فرایند ، پیاپی 49 ، پائیز 1389، ص 35

55- ” سیاستگذاری علم و فناوری کشور “، فصلنامۀ فرایند ، پیاپی 50 ، زمستان 1389، ص 1

56- – “چرا علم دینی؟ ” ، نشریۀ حکمت اسراء ،سال سوم ، پیاپی 6، زمستان 1389، صص15-26

57- “اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مساله اندازه گیری در مکانیک کوانتوم ” ، با همکاری دکتر علیرضا منصوری و دکتر امیر احسان کرباسی زاده، متافیزیک، سال سوم شماره های 11 و 12،  پائیز و زمستان 1390، صص 89-111

58- ” آیا علم و دین به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارند؟ ” ، نشریۀ حکمت اسراء ، شماره 10، زمستان 1390صص 23-36

59- ” رهیافت وحدت گرایانه و مکانیک کوانتوم استاندارد” ،با همکاری دکتر سید هدایت سجادی و دکتر امیر احسان کرباسی زاده ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان 1391، صص 47-68

60- ” نقد دو الگوی شریف و پیت از فناوری” ، با همکاری دکتر مصطفی تقوی، بهبود مدیریت ، ، پیاپی 16، تابستان 1391، صص100-112

61- ” پیش بینی نا پذیری سر نوشت جهان تند شونده “، با همکاری دکتر محمود مختاری و دکتر صمد خاکشونیا ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم ، شمارۀ 2، پائیز و زمستان 1391، صص 97-116

62- ” استاد مطهری و نقش بنیادی فلسفه در ربط علم به دین ، تماشاگه راز ، سال اول شماره چهارم ، زمستان 1391

63- ” درک طبیعی فیزیک”، فصلنامۀ رشد آموزش فیزیک ، پیاپی 103، تابستان 1392، ص 6

64- ” گفتار ماه : معضل ترجمه یا مسالۀ مترجمان” ، نشریۀ نامۀ شورا ، پیاپی 63، آبان 1392، ص 73

65- معیار نظریه های علمی” ، با همکاری دکتر سعید معصومی ، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، پائیز 1392، سال 17 ، شمارۀ 3 ، صص432-407

66- ” جهانی سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب” ، با همکاری دکتر کامیار صداقت حسینی و آیت الله شیخ مجمد علی تسخیری ، راهبرد فرهنگ ، پیاپی 23، پائیز 1392 ، شمارۀ 23، صص77-98

67- ” رئالیسم درونی: جایگزین پاتنم برای رئالیسم متافیزیکی” ، با همکاری دکتر جواد اکبری ، متافیزیک ، سال پنجم ،شماره 16، پائیز و زمستان 1392، صص 1-34

68- ” چند جهانی و آزمون پذیری” ، با همکاری دکتر سعید معصومی و دکتر مهدی شیخ جباری ، فلسفه علم ، شماره 2 ، سال سوم ، پائیز و زمستان 1392، صص 89-73

69- ” تفحصی در چند مفهوم بنیادی” ، خبر نامه پژوهشگاه دانشهای بنیادی، بهار 1393

70- ” تک جهانی یا چند جهانی از نظربرخی اندیشمندان مسلمان متقدم “، با همکاری دکتر علیرضا سبحانی، فلسفه علم ، سال چهارم ، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، صص 137-109

71- ” تاملاتی پیرامون نظریۀ علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی”، فصلنامۀ کتاب نقد ، بهار و تابستان 1393، شماره های 70 و 71، صص 341-318

72- ” چرا فیزیک برای کشور ما مهم است و برای شکوفائی آن چه باید کرد؟” ، نامۀ شورا ( دبیرخانۀ شورایعالی انقلاب فرهنگی) ، شمارۀ 73، شهریور.1393، ص 140

73-” لزوم توجه دانشکده های مهندسی به علوم انسانی” ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال شانزدهم ، شمارۀ پیاپی 63، پائیز 1393، ص 1

74-  احساس حقارت بلای جان پیشرفت”، ماهنامۀ معارف، پیاپی106، دی و بهمن 1393، ص 14

75- ” چرا علم اسلامی معنادار و مطلوب است؟ “، فصلنامۀ کتاب نقد، سال شانزدهم، پیاپی72- 73، پائیز و زمستان 1393، صص 238-207

76- ” از علم سکولار تا علم دینی” ، مهذی گلشنی ، امیر آقاجانلو، فصلنامۀ کتاب نقد ، سال شانزدهم ، شمارۀ 72-73، پائیز و زمستان 1393، صص12-38

77- ” چند جهانی ، علمی یا فلسفی”، با همکاری دکتر علیرضا سبحانی، فلسفه علم ، شماره 1 ، سال پنجم ، بهار و تابستان 1394، صص1-28

78- “نگاهی ارزیابانه به «تجربه گرایی برساختی ون فراسن » “،  با همکاری آقای جواد اکبری تختمشلو ، فلسفۀ علم ، سال ششم ، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1395، صص1-37

79- “جایگاه علم دینی از منظر دانشمندان غربی” ، علوم انسانی اسلامی، شماره 9 ، سال پنجم، پائیز 1395

80- ” نگاه علم و دین به یکدیگر: داستان دکتر گلشنی از علم دینی” ، ماهنامۀ معارف ، پیاپی 113، آذر و دی 1395، ص 16

81- ” علیت و پیش بینی پذیری در کیهانشناسی مدرن” ،  پژوهشهای فلسفی، با همکاری دکتر محمود مختاری ، پژوهشهای فلسفی، شمارۀ  19، پائیز و زمستان 1395 ، صص 353-378

82- “پوزیتیویسم و روی گردانی بعضی از فیزیکدانان برجستۀ قرن بیستم از آن” ، مهدی گلشنی ، مرتضی خطیری یانه سری ، فلسفۀ علم ، پائیز و زمستان 1396،صص 107-137

83- ” الگوی استخراج نظام مند منابع و ابزارهای معرفت از قرآن کریم ” ،همراه با آقای علی مولائی، ذهن ، پیاپی72، سال هجدهم ، زمستان 1396، ص5

84- از دانش تا حکمت: یک نگرش اسلامی” ، فصلنامۀ علمی-پژوهشی سیاست متعالیه ،شمارۀ 20 ، بهار 1397 ، صص 24-7.

85- “سير تحول از علوم رشته اي تا علوم ميا ن رشته اي و علوم يكپارچه” ، فلسفۀ علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، دوفصل نامۀ علمي  پژوهشي، سال هشتم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1397، 89-86.

86-” علم و کمال انسانی ” ، کیهان فرهنگی، شماره های 380 و 381 ، مرداد و شهریور 1397، 43-36

87- اهمیت توجه به علوم انسانی” ، نشریۀ نامۀ شورا ، پیاپی 122، مهر 1397 ، ص 59

88- “بررسی مهبانگ از منظر فلسفۀ اسامی” ، حسین ثقفی و مهی گلشنی، نشریۀ جاویدان خرد ، سال 15، شمارۀ 34، پائیز و زمستان 97، صص 135-147

89- تولید علم در چهارچوب جهان بینی توجیدی ، کیهان فرهنگی ، سال 35، پیاپی 387، بهمن و اسفند 1397

90- ” امکان سنجی بهره گیری از قرآن در بر رسی مبانی علوم فیزیکی ، با همکاری علی مولائی ، ذهن ، شمارۀ 77،سال بیستم، بهار 1398، صص87-125

91، “مرجعيت علمي: آسيب شناسي علا ج جويانه وضع موجود نظام علم و فناوري و نوآوري سلامت “، نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي، سال سوم ، شمارۀ اول ، بهار سال 98، صص 24-42.

92- ” مرجعیت علمی ، آسیب شناسی عجولانۀ وضع موجودعلم و فناوری و نوآوری سلامت” ، محمد علی محققی ، مهدی گلشنی ، علیرضا مرندی ، سید جمال الدین سجادی و 5 نفر دیگر ، مجلۀ فرهنگ و ارتقای سلامت ( فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، سال سوم ، شمارۀ 1 ، پیاپی 6 ، بهار 1398

93 – ” بر رسی نقش دین در علم” ، نقد و نظر، مجلد 24 ، شمارۀ 2 ، تابستان 1398، صص5-21

94- ”  اصالت روح: از منظر قرآن، فلسفۀ اسلامی و عالمان معاصر غربی” ، غرب شناسی بنیادی ،،سال دهم ، شمارۀ 2 ،پائیز و زمستان 1398 ، صص 101-121.

95- ” احیاء توجه فیزیکدانان به فلسفه در دهه های اخیر”، مجلۀ علمممی پ  ژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، سال 15 ، شمارۀ 37 ، زمستان 1400، صص 5-19.

96- ” اخلاق پژوهش: ارزشهای اخلاقی در علم و فناوری” ، نامۀ علوم پایه ، شماره 5،بهار 1401، صص120-126.

نظرات ( 0 )

    نظر خود را بیان کنید

    لطفا موارد الزامی رو پر نمایید.ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

کتاب ها

کتاب ها

الف ـ تأليفات 1- قرآن و علوم طبيعت، (تهران: انتشارات اميركبير، 1364)؛ چاپ سوم: نشر مطهر، 1380 مساله جایگاه علوم طبیعت(علوم فیزیکی و زیستی)در قرآن همواره مورد بحث ...