دکتر مهدی گلشنی

استاد ممتاز داشنگاه صنعنی شریف

Mehdi Golshani

Professor of Physics

Department of Physics , Sharif University of Technology

1- ” ضرورت توجه بیشتر به انقلاب فرهنگی” ، جمهوری اسلامی ، 11ردیبهشت 1362

2- ”نقدی بر برنامه لیسانس فیزیک در نظام جدید، مجله فیزیک، ج 1، شماره 3، 1362

3- ”نقد و بررسی برنامه جدید فوق لیسانس فیزیک، مجله فیزیک، ج 2، شماره 2، 1363

4- ” نقش علم و صنعت در جامعه اسلامی” ، نور علم ، شماره هفتم،1363، صص 99-128

5-”طبیعت شناسی از دیدگاه اینشتین، مجله فیزیک، ج 3، شماره 1، 1364

6- ”دیدگاه های معرفت شناختی بور، مجله فیزیک، ج 3، شماره 4، 1364

7- ”تأثر بور از فلاسفه و علمای قرن نوزدهم، مجله فیزیک، ج 5، شماره 4، 1366

8- ”شصت سال با روابط عدم قطعیت، مجله فیزیک، ج 7، شماره های 1 و 2، 1368

9- ”احیاء تفکر فلسفی در میان دانشمندان علوم تجربی، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی، سال اول، شماره پائیز و زمستان 1370 ، صص 163-184

10- ” فیزیک و متافیزیک” ، کیهان فرهنگی ، شماره 76 ، مهر 1370

11- ”تبادل یا تهاجم فرهنگی؟ اولویت های ما در عصر حاضر، کیهان فرهنگی، سال هشتم، شمارۀ 79، دیماه 1370، صص24-27

12- ” به گرداگرد خود چندان که بینم” ، کیهان فرهنگی ، شماره 91، آذر 1371، صص44-45

13- ”آیا معضل موج- ذرّه حل شده است؟، مجله فیزیک، ج10، شماره 1، 1371

14- ”راههای همکاری حوزه و دانشگاه، کیهان فرهنگی، سال 9، شماره 9، آذر 1371

15- ”علم و دین، کیهان فرهنگی، سال 10، شماره 10، دیماه 1372

16-  ” دو مشکل عمده “، فرهنگ و دانش ، سال اول ، شماره اول، پاییز 1373

17-  ”مبانی فلسفی فیزیک جدید، نامه فرهنگستان علوم، شماره 1، زمستان 1373

18- ”کل نگری و موجبیت در فیزیک کوانتومی بوهم، نامه فرهنگستان علوم، شماره 4، سال 3، 1375، صص 97-110

19- ”به یاد استاد عبدالسلام، مجله فیزیک، ج 14، شماره های 3 و 4، 1375

20- شورایعالی انقلاب فرهنگی، مسئولیتهای آینده” ، کیهان فرهنگی ، شمارۀ 132، فروردین و اردیبهشت 1376

21- ”فیزیک دانان غربی و مسأله خداباوری، قبسات، سال دوم، شماره اول، 1376، صص 2-20

22- ”لزوم توجه به رابطه علم و دین، نامه علم و دین، سال1، شماره 1، 1376، صص 3-16

23- ” روش شناسی فهم متون دینی” ، معرفت ، شمارۀ 24 ، بهار 1377

24- “گزارشی از کنفرانس علم و معنویت”، نامۀ علم و دین، شمارۀ 2، بهار و تابستان 1377

25- ”آیا علم دینی معنا دارد؟، حوزه و دانشگاه، سال پنجم، شماره های شانزدهم و هفدهم، 1377، صص6-15

26-” امکان و چگونگی علم دینی” ، حوزه و دانشگاه ، شمارۀ 18 ، 1378.

27 ” سخن مدیر مسئول “، نامۀ علوم انسانی، بهار 1379، شمارۀ 1، صص1-4

28- ”علم و جستجوی معنویت: نگرش یک مسلمان، نامه علم و دین، ترجمه فرشاد فرشته صنیعی، سال 4، شماره های 7 و 8 ، 1379

29-  “گفتگوی علم و دین” ، باز تاب اندیشه ، شمارۀ 8  ، آبان 1379، صص46-50

30- ” دیباچه” ، مجلۀ فرهنگ، زمستان 1379، شماره های 33-36، صص0-10

31- ” علم و فلسفه“ علاّمه، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت 1379/اسفند 1380، صص 247-256

32- ” برخورد عمیق و فیلسوفانه استاد مطهری با علم جدید” ، نامه علم و دین ، سال 6 و 7 ، شماره های17تا 20 ، پاییز 81 تا تابستان 82 ، صص1-14

33- ” نقش متافیزیک در ربط دادن علم به دین” ، نامه علم و دین ، سال 7 و 8 ، شماره های 24-21 ،

پاییز 82 تا تابستان 83، صص29-36

34- “مشکلات علوم انسانی در جامعۀ ما ” ، ماهنامۀ پژوهشگران، آذر و دی 1383، ص3

35- ” وضعیت علوم انسانی در مجامع ما و ضرورت اتخاذ یک استرتژی فراگیر” ، ماهنامۀ پژوهشگران ، پیاپی 3 ، خرداد و تیر 1384، ص 1

36 – ” جریان زیر زمینی ذهن” ، بازتاب اندیشه ، شماره 65، شهریور 1384

37- ” وسعت و عمق تفکر فیزیکی در قرن بیستم” ، بازتاب اندیشه ، شماره 66 ، مهر 1384 ، صص 45-38

38-  “گفتگو در زمینۀ علم و دین و علم دینی”، نامۀ علم و دین، شماره های 29-32، پائیز 1384-تابستان 1385

39- ” اهمیت علوم انسانی برای دانشگاههای صنعتی” ، نامۀ پژوهشگران ، پیاپی 6- 7 ، فروردین-اردیبهشت 1385، ص1

40- ” رابطۀ فلسفه و طبیعیات ” ، فصلنامۀ کتاب نقد ، شمارۀ 38 ، 1385.

41- ” تحلیلی بر رشد مقالات ایران در مجلات تحت پوشش آی اس آی- چه باید کرد؟، ماهنامۀ پژوهشگران، پیاپی 8-9، شهریور، مهر ، آبان 1385، ض 1

42-“چرا علوم انسانی؟”، نامۀ فرهنگستان ، سال هشتم ، شمارۀ 4، پیاپی32، زمستان 1385، ص 2

43- ” مبانی فلسفی فیزیک جدید” ، بازتاب اندیشه ، شماره 81، دی 1385، صص 78-80

44- ” با عینک فرهنگی به امور نگاه کنیم” ، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی ، سال اول، شمارۀ 8 و 9 ، اردیبهشت و خرداد 1386

45- ” فرهنگ دانشگاهی” ، ماهنامۀ پژوهشگران ، پیاپی 12-13، خرداد و تیر 1386، ص 5

46- ” علم تحکم بردار نیست” ، ماهنامۀ بازتاب اندیشه، پیاپی 93، دی 1386، ص 89.

47- ” جدا ناپذیری علم از فلسفه” ، ماهنامۀ پژوهشگران  ، پیاپی 12، بهمن و اسفند 1386 ، ص1

48- ” اولویتهای عملی ما” ، ماهنامۀ پژوهشگران ، پیاپی 16-17 ، مرداد تا اسفند 1387، ص 3

49-  ” مقصود ما از علم دینی-1″  رشد آموزش معارف اسلامی ، شماره 70، پاییز ،1387، صص4-9

50-  مقصود ما از علم دینی-2″ رشد آموزش معارف اسلامی (2) ، شماره 71 زمستان،1387، صصص 29-35

51- ” اهمیت علوم پایه در پیشرفت کشور” ، فصلنامۀ فرآیند 41، نشریۀ انجمن معلمان فیزیک اصفهان ، پاییز 1387

52- ” مقصود ما از علم دینی -3″ ، رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی ، تابستان 1388، شمارۀ 73، صص17-21

53- ” علم آینده چهار چوبی جامعتر لازم دارد” ، ذهن ، پیلپی42، تابستان 1389، صص5-18

54- ” دغدغه های فرهنگ ” ، فصلنامۀ فرایند ، پیاپی 49 ، پائیز 1389، ص 35

55- ” سیاستگذاری علم و فناوری کشور “، فصلنامۀ فرایند ، پیاپی 50 ، زمستان 1389، ص 1

56- – “چرا علم دینی؟ ” ، نشریۀ حکمت اسراء ،سال سوم ، پیاپی 6، زمستان 1389، صص15-26

57- “اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مساله اندازه گیری در مکانیک کوانتوم ” ، با همکاری دکتر علیرضا منصوری و دکتر امیر احسان کرباسی زاده، متافیزیک، سال سوم شماره های 11 و 12،  پائیز و زمستان 1390، صص 89-111

58- ” آیا علم و دین به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارند؟ ” ، نشریۀ حکمت اسراء ، شماره 10، زمستان 1390صص 23-36

59- ” رهیافت وحدت گرایانه و مکانیک کوانتوم استاندارد” ،با همکاری دکتر سید هدایت سجادی و دکتر امیر احسان کرباسی زاده ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان 1391، صص 47-68

60- ” نقد دو الگوی شریف و پیت از فناوری” ، با همکاری دکتر مصطفی تقوی، بهبود مدیریت ، ، پیاپی 16، تابستان 1391، صص100-112

61- ” پیش بینی نا پذیری سر نوشت جهان تند شونده “، با همکاری دکتر محمود مختاری و دکتر صمد خاکشونیا ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم ، شمارۀ 2، پائیز و زمستان 1391، صص 97-116

62- ” استاد مطهری و نقش بنیادی فلسفه در ربط علم به دین ، تماشاگه راز ، سال اول شماره چهارم ، زمستان 1391

63- ” درک طبیعی فیزیک”، فصلنامۀ رشد آموزش فیزیک ، پیاپی 103، تابستان 1392، ص 6

64- ” گفتار ماه : معضل ترجمه یا مسالۀ مترجمان” ، نشریۀ نامۀ شورا ، پیاپی 63، آبان 1392، ص 73

65- معیار نظریه های علمی” ، با همکاری دکتر سعید معصومی ، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، پائیز 1392، سال 17 ، شمارۀ 3 ، صص432-407

66- ” جهانی سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب” ، با همکاری دکتر کامیار صداقت حسینی و آیت الله شیخ مجمد علی تسخیری ، راهبرد فرهنگ ، پیاپی 23، پائیز 1392 ، شمارۀ 23، صص77-98

67- ” رئالیسم درونی: جایگزین پاتنم برای رئالیسم متافیزیکی” ، با همکاری دکتر جواد اکبری ، متافیزیک ، سال پنجم ،شماره 16، پائیز و زمستان 1392، صص 1-34

68- ” چند جهانی و آزمون پذیری” ، با همکاری دکتر سعید معصومی و دکتر مهدی شیخ جباری ، فلسفه علم ، شماره 2 ، سال سوم ، پائیز و زمستان 1392، صص 89-73

69- ” تفحصی در چند مفهوم بنیادی” ، خبر نامه پژوهشگاه دانشهای بنیادی، بهار 1393

70- ” تک جهانی یا چند جهانی از نظربرخی اندیشمندان مسلمان متقدم “، با همکاری دکتر علیرضا سبحانی، فلسفه علم ، سال چهارم ، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، صص 137-109

71- ” تاملاتی پیرامون نظریۀ علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی”، فصلنامۀ کتاب نقد ، بهار و تابستان 1393، شماره های 70 و 71، صص 341-318

72- ” چرا فیزیک برای کشور ما مهم است و برای شکوفائی آن چه باید کرد؟” ، نامۀ شورا ( دبیرخانۀ شورایعالی انقلاب فرهنگی) ، شمارۀ 73، شهریور.1393، ص 140

73-” لزوم توجه دانشکده های مهندسی به علوم انسانی” ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال شانزدهم ، شمارۀ پیاپی 63، پائیز 1393، ص 1

74-  احساس حقارت بلای جان پیشرفت”، ماهنامۀ معارف، پیاپی106، دی و بهمن 1393، ص 14

75- ” چرا علم اسلامی معنادار و مطلوب است؟ “، فصلنامۀ کتاب نقد، سال شانزدهم، پیاپی72- 73، پائیز و زمستان 1393، صص 238-207

76- ” از علم سکولار تا علم دینی” ، مهذی گلشنی ، امیر آقاجانلو، فصلنامۀ کتاب نقد ، سال شانزدهم ، شمارۀ 72-73، پائیز و زمستان 1393، صص12-38

77- ” چند جهانی ، علمی یا فلسفی”، با همکاری دکتر علیرضا سبحانی، فلسفه علم ، شماره 1 ، سال پنجم ، بهار و تابستان 1394، صص1-28

78- “نگاهی ارزیابانه به «تجربه گرایی برساختی ون فراسن » “،  با همکاری آقای جواد اکبری تختمشلو ، فلسفۀ علم ، سال ششم ، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1395، صص1-37

79- “جایگاه علم دینی از منظر دانشمندان غربی” ، علوم انسانی اسلامی، شماره 9 ، سال پنجم، پائیز 1395

80- ” نگاه علم و دین به یکدیگر: داستان دکتر گلشنی از علم دینی” ، ماهنامۀ معارف ، پیاپی 113، آذر و دی 1395، ص 16

81- ” علیت و پیش بینی پذیری در کیهانشناسی مدرن” ،  پژوهشهای فلسفی، با همکاری دکتر محمود مختاری ، پژوهشهای فلسفی، شمارۀ  19، پائیز و زمستان 1395 ، صص 353-378

82- “پوزیتیویسم و روی گردانی بعضی از فیزیکدانان برجستۀ قرن بیستم از آن” ، مهدی گلشنی ، مرتضی خطیری یانه سری ، فلسفۀ علم ، پائیز و زمستان 1396،صص 107-137

83- ” الگوی استخراج نظام مند منابع و ابزارهای معرفت از قرآن کریم ” ،همراه با آقای علی مولائی، ذهن ، پیاپی72، سال هجدهم ، زمستان 1396، ص5

84- از دانش تا حکمت: یک نگرش اسلامی” ، فصلنامۀ علمی-پژوهشی سیاست متعالیه ،شمارۀ 20 ، بهار 1397 ، صص 24-7.

85- “سیر تحول از علوم رشته ای تا علوم میا ن رشته ای و علوم یکپارچه” ، فلسفۀ علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، دوفصل نامۀ علمی  پژوهشی، سال هشتم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1397، 89-86.

86-” علم و کمال انسانی ” ، کیهان فرهنگی، شماره های 380 و 381 ، مرداد و شهریور 1397، 43-36

87- اهمیت توجه به علوم انسانی” ، نشریۀ نامۀ شورا ، پیاپی 122، مهر 1397 ، ص 59

88- “بررسی مهبانگ از منظر فلسفۀ اسامی” ، حسین ثقفی و مهی گلشنی، نشریۀ جاویدان خرد ، سال 15، شمارۀ 34، پائیز و زمستان 97، صص 135-147

89- تولید علم در چهارچوب جهان بینی توجیدی ، کیهان فرهنگی ، سال 35، پیاپی 387، بهمن و اسفند 1397

90- ” امکان سنجی بهره گیری از قرآن در بر رسی مبانی علوم فیزیکی ، با همکاری علی مولائی ، ذهن ، شمارۀ 77،سال بیستم، بهار 1398، صص87-125

91، “مرجعیت علمی: آسیب شناسی علا ج جویانه وضع موجود نظام علم و فناوری و نوآوری سلامت “، نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی، سال سوم ، شمارۀ اول ، بهار سال 98، صص 24-42.

92- ” مرجعیت علمی ، آسیب شناسی عجولانۀ وضع موجودعلم و فناوری و نوآوری سلامت” ، محمد علی محققی ، مهدی گلشنی ، علیرضا مرندی ، سید جمال الدین سجادی و 5 نفر دیگر ، مجلۀ فرهنگ و ارتقای سلامت ( فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)، سال سوم ، شمارۀ 1 ، پیاپی 6 ، بهار 1398

93 – ” بر رسی نقش دین در علم” ، نقد و نظر، مجلد 24 ، شمارۀ 2 ، تابستان 1398، صص5-21

94- ”  اصالت روح: از منظر قرآن، فلسفۀ اسلامی و عالمان معاصر غربی” ، غرب شناسی بنیادی ،،سال دهم ، شمارۀ 2 ،پائیز و زمستان 1398 ، صص 101-121.

95- ” احیاء توجه فیزیکدانان به فلسفه در دهه های اخیر”، مجلۀ علمممی پ  ژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، سال 15 ، شمارۀ 37 ، زمستان 1400، صص 5-19.

نظرات ( 5 )

 1. سلام علیکم
  نمیشه همه مقالات را را با کلیک کردن روی آنها مطالعه کرد لطفا امکان مطالعه همه مقالات را در همین سایت فراهم فرمائید با سایتها و مراکز نشر مقالات،انتشار مقالات خود را حداقل در یک بازه زمانی در همین سایت شرط کنید.
  ———————————————–
  سلام
  فعلا امکانش نیست-پیشنهاد شما بررسی خواهد شد.با تشکر

 2. احمد

  با سلام خدمت استاد اگه بشه همه مقالاتتون در یک مجلد زحمات 33 ساله تون قابل ستایشه.

 3. با سلام
  بنظر میرسد مقالات انگلیسی استاد که در مجلات غیرداخلی چاپ شده است، در این لیست نیامده است.
  —————————————
  بله – این لیست کامل نیست.

 4. سلام دکتر گلشنی امیدوارم هرجا که هستید سالم و خوشحال باشید.
  دکتر یه سوال داشتم:
  چرا دسترسی به بزرگان در ایران برای جوانان بسیار سخت و مشقت بار هست؟
  مگر رسالت افراد موفق الگو بودن برای جامعه نیست؟!
  چرا جوان ایرانی که با هزار زحمت و ایثار دست به تولید علم میزنه به علت نداشتن استاد راهنمای مناسب نتونه مطالب خودش رو به شیوه های استاندارد منتشر کنه؟
  ——————-
  درخواست شما به اطلاع ایشان خواهد رسید. منتظر پاسخ از طریق ایمیل باشید.باتشکر

نظر خود را بیان کنید

لطفا موارد الزامی رو پر نمایید.ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

کتاب ها

کتاب ها

الف ـ تأليفات 1- قرآن و علوم طبيعت، (تهران: انتشارات اميركبير، 1364)؛ چاپ سوم: نشر مطهر، 1380 مساله جایگاه علوم طبیعت(علوم فیزیکی و زیستی)در قرآن همواره مورد بحث ...
web hit counter