دکتر مهدی گلشنی

استاد ممتاز داشنگاه صنعنی شریف

Mehdi Golshani

Professor of Physics

Department of Physics , Sharif University of Technology

” ضرورت توجه بیشتر به انقلاب فرهنگی” ، جمهوری اسلامی ، 11ردیبهشت 1362
”نقدی بر برنامه لیسانس فیزیک در نظام جدید“، مجله فیزیک، ج 1، شماره 3، 1362
”نقد و بررسی برنامه جدید فوق لیسانس فیزیک“، مجله فیزیک، ج 2، شماره 2، 1363
4- ” نقش علم و صنعت در جامعه اسلامی” ، نور علم ، شماره هفتم،1363
5-”طبیعت شناسی از دیدگاه اینشتین“، مجله فیزیک، ج 3، شماره 1، 1364
6- ”دیدگاه های معرفت شناختی بور“، مجله فیزیک، ج 3، شماره 4، 1364
7- ”تأثر بور از فلاسفه و علمای قرن نوزدهم“، مجله فیزیک، ج 5، شماره 4، 1366
8- ”شصت سال با روابط عدم قطعیت“، مجله فیزیک، ج 7، شماره های 1 و 2، 1368
9- ”احیاء تفکر فلسفی در میان دانشمندان علوم تجربی“، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی، سال اول، شماره پائیز و زمستان، 1370
10- ” فیزیک و متافیزیک” ، کیهان فرهنگی ، شماره 76 ، مهر 1370
11- ”تبادل یا تهاجم فرهنگی؟ اولویت های ما در عصر حاضر“، کیهان فرهنگی، سال هشتم، شماره 7، دیماه 1370
12- ” به گرداگرد خود چندان که بینم” ، کیهان فرهنگی ، شماره 9، آذر 1371
13- ”آیا معضل موج- ذرّه حل شده است؟“، مجله فیزیک، ج10، شماره 1، 1371
14- ”راههای همکاری حوزه و دانشگاه“، کیهان فرهنگی، سال 9، شماره 9، آذر 1371
15- ”علم و دین“، کیهان فرهنگی، سال 10، شماره 10، دیماه 1372
16- ” دو مشکل عمده “، فرهنگ و دانش ، سال اول ، شماره اول، پاییز 1373
”مبانی فلسفی فیزیک جدید“، نامه فرهنگستان علوم، شماره 1، زمستان 1373
18- ”کل نگری و موجبیت در فیزیک کوانتومی بوهم“، نامه فرهنگستان علوم، شماره 4، سال 3، 1375
19- ”به یاد استاد عبدالسلام“، مجله فیزیک، ج 14، شماره های 3 و 4، 1375
20- ”فیزیک دانان غربی و مسأله خداباوری“، قبسات، سال دوم، شماره اول، 1376
21- ”لزوم توجه به رابطه علم و دین“، نامه علم و دین، سال1، شماره 1، 1376
22- ”آیا علم دینی معنا دارد؟“، حوزه و دانشگاه، سال پنجم، شماره شانزدهم و هفدهم، 1377
23- ”علم و جستجوی معنویت: نگرش یک مسلمان“، نامه علم و دین، ترجمه فرشاد فرشته صنیعی، سال 4، شماره های 7 و 8 ، 1379
24- “گفتگوی علم و دین” ، باز تاب اندیشه ، شماره 8 ، آبان 1379
25- ” علم و فلسفه“ علاّمه، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت 1379/اسفند 1380
26- ” برخورد عمیق و فیلسوفانه استاد مطهری با علم جدید” ، نامه علم و دین ، سال 6 و 7 ، شماره های14-11 ، پاییز 81 تا تابستان 82
27- ” نقش متافیزیک در ربط دادن علم به دین” ، نامه علم و دین ، سال 7 و 8 ، شماره های 24-11 ،
پاییز 82 تا تابستان 83
28 – ” جریان زیر زمینی ذهن” ، بازتاب اندیشه ، شماره 65، شهریور 1384
29- ” وسعت و عمق تفکر فیزیکی در قرن بیستم” ، بازتاب اندیشه ، شماره 66 ، مهر 1384
30- ” مبانی فلسفی فیزیک جدید” ، بازتاب اندیشه ، شماره 81، دی 1385
31- ” چرا علوم انسانی؟ ” ، نامه فرهنگستان ، شماره 32 ، زمستان 1385
32- ” با عینک فرهنگی به امور نگاه کنیم” ، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی ، سال اول، شمارۀ 8 و 9 ، اردیبهشت و خرداد 1386
33- ” مقصود ما از علم دینی-1 ” ، رشد آموزش معارف اسلامی ، شماره 75 ، پاییز 1387
34- ” مقصود ما از علم دینی-2 ” ، رشد آموزش معارف اسلامی ، شماره 76 ، تابستان 1388
35- ” علم آینده چهار چوبی جامعتر لازم دارد” ، ذهن ، شماره 42، تابستان 1389
36- “چرا علم دینی؟ ” ، اسراء ، شماره 6، زمستان 1389
37- “اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مساله اندازه گیری در مکانیک کوانتوم ” ، با همکاری دکتر علیرضا منصوری و دکتر امیر احسان کرباسی زاده، متافیزیک، پائیز و زمستان 1390
38- ” رهیافت وحدت گرایانه و مکانیک کوانتوم استاندارد” ،با همکاری دکتر سید هدایت سجادی و دکتر امیر احسان کرباسی زاده ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان 1391
39- ” آیا علم و دین به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارند؟ ” ، اسراء ، شماره 10، زمستان 1390
40- ” پیش بینی نا پذیری سر نوشت جهان تند شونده “، با همکاری دکتر ممود مختار و دکتر صمد حاکشونیا ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پائیز و زمستان 1391
41- ” نقد دو الگوی شریف و پیت از فناوری” ، با همکاری دکتر مصطفی تقوی، بهبود مدیریت ، تابستان 1391

42- “معیار نظریه های علمی” ، با همکاری دکتر سعید معصومی ، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، پائیز 1392

43- ” جهانی سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب” ، با همکاری دکتر کامیار صداقت حسینی و آیت الله شیخ مجمد علی تسخیری ، راهبرد فرهنگ ، پائیز 1392

44- ” استاد مطهری و نقش بنیادی فلسفه در ربط علم به دین ، تماشاگه راز ، سال اول شماره چهارم ، زمستان 1393

 

45- ” رئالیسم درونی: جایگزین پاتنم برای رئالیسم متافیزیکی” ، با همکاری دکتر جواد اکبری ، متافیزیک ، سال پنجم شماره 16، پائیز و زمستان 1392

46- ” چند جهانی و آزمون پذیری” ، با همکاری دکتر سعید معصومی و دکتر مهدی شیخ جباری ، فلسفه علم ، شماره 2 ، سال سوم ، پائیز و زمستان 1392.

47- ” تفحصی در چند مفهوم بنیادی” ، خبر نامه دانشگاه بنیادی، بهار 1393

48- ” تک جهانی یا چند جهانی از نظربرخی دانشمندان مسلمان متقدم “، با همکاری دکتر علیرضا سبحانی، فلسفه علم ، شماره 1 سال چهارم ، بهار و تابستان 1393

49- ” تاملاتی پیرامون نظریۀ علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی”، کتاب نقد ، بهار و تابستان 1393، شماره های 70 و 71

50-” لزوم توجه دانشکده های مهندسی به علوم انسانی” ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال شانزدهم ، شماره 63، پائیز 1393.

51- ” چرا فیزیک برای کشور ما مهم است و برای شکوفائی آن چه باید کرد؟” ، نامۀ شورا ( دبیرخانۀ شورایعالی انقلاب فرهنگی) ، شمارۀ 73، شهریور.1393

52- ” چند جهانی ، علمی یا فلسفی”، با همکاری دکتر علیرضا سبحانی، فلسفه علم ، شماره 1 ، سال پنجم ، بهار و تابستان 1394.

53- ” علیت و پیش بینی پذیری در کیهانشناسی” ،  پژوهشهای فلسفی، با همکاری دکتر محمود مختاری ، پژوهشهای فلسفی، شمارۀ 17،پائیز و زمستان 1394.

 54- “جایگاه علم دینی از منظر دانشمندان غربی” ، علوم انسانی اسلامی، شماره 9 ، سال پنجم، پائیز 1395

نظرات ( 5 )

 1. سلام علیکم
  نمیشه همه مقالات را را با کلیک کردن روی آنها مطالعه کرد لطفا امکان مطالعه همه مقالات را در همین سایت فراهم فرمائید با سایتها و مراکز نشر مقالات،انتشار مقالات خود را حداقل در یک بازه زمانی در همین سایت شرط کنید.
  ———————————————–
  سلام
  فعلا امکانش نیست-پیشنهاد شما بررسی خواهد شد.با تشکر

 2. احمد

  با سلام خدمت استاد اگه بشه همه مقالاتتون در یک مجلد زحمات 33 ساله تون قابل ستایشه.

 3. با سلام
  بنظر میرسد مقالات انگلیسی استاد که در مجلات غیرداخلی چاپ شده است، در این لیست نیامده است.
  —————————————
  بله – این لیست کامل نیست.

 4. سلام دکتر گلشنی امیدوارم هرجا که هستید سالم و خوشحال باشید.
  دکتر یه سوال داشتم:
  چرا دسترسی به بزرگان در ایران برای جوانان بسیار سخت و مشقت بار هست؟
  مگر رسالت افراد موفق الگو بودن برای جامعه نیست؟!
  چرا جوان ایرانی که با هزار زحمت و ایثار دست به تولید علم میزنه به علت نداشتن استاد راهنمای مناسب نتونه مطالب خودش رو به شیوه های استاندارد منتشر کنه؟
  ——————-
  درخواست شما به اطلاع ایشان خواهد رسید. منتظر پاسخ از طریق ایمیل باشید.باتشکر

نظر خود را بیان کنید

لطفا موارد الزامی رو پر نمایید.ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

کتاب ها

کتاب ها

الف ـ تأليفات 1- قرآن و علوم طبيعت، (تهران: انتشارات اميركبير، 1364)؛ چاپ سوم: نشر مطهر، 1380 مساله جایگاه علوم طبیعت(علوم فیزیکی و زیستی)در قرآن همواره مورد بحث ...
web hit counter