دکتر مهدی گلشنی

استاد ممتاز داشنگاه صنعنی شریف

Mehdi Golshani

Professor of Physics

Department of Physics , Sharif University of Technology

مقالات فارسی در مجلات

1-” ضرورت توجه بیشتر به انقلاب فرهنگی” ، جمهوری اسلامی ، 11ردیبهشت 1362
2-”نقدی بر برنامه لیسانس فیزیک در نظام جدید“، مجله فیزیک، ج 1، شماره 3، 1362
3-”نقد و بررسی برنامه جدید فوق لیسانس فیزیک“، مجله فیزیک، ج 2، شماره 2، 1363
4- ” نقش علم و صنعت در جامعه اسلامی” ، نور علم ، شماره هفتم،1363
5-”طبیعت شناسی از دیدگاه اینشتین“، مجله فیزیک، ج 3، شماره 1، 1364

6- ”دیدگاه های معرفت شناختی بور“، مجله فیزیک، ج 3، شماره 4، 1364
7- ”تأثر بور از فلاسفه و علمای قرن نوزدهم“، مجله فیزیک، ج 5، شماره 4، 1366
8- ”شصت سال با روابط عدم قطعیت“، مجله فیزیک، ج 7، شماره های 1 و 2، 1368
9- ”احیاء تفکر فلسفی در میان دانشمندان علوم تجربی“، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی، سال اول، شماره پائیز و زمستان، 1370
10- ” فیزیک و متافیزیک” ، کیهان فرهنگی ، شماره 76 ، مهر 1370
11- ”تبادل یا تهاجم فرهنگی؟ اولویت های ما در عصر حاضر“، کیهان فرهنگی، سال هشتم، شماره 7، دیماه 1370
12- ” به گرداگرد خود چندان که بینم” ، کیهان فرهنگی ، شماره 9، آذر 1371
13- ”آیا معضل موج- ذرّه حل شده است؟“، مجله فیزیک، ج10، شماره 1، 1371
14- ”راههای همکاری حوزه و دانشگاه“، کیهان فرهنگی، سال 9، شماره 9، آذر 1371
15- ”علم و دین“، کیهان فرهنگی، سال 10، شماره 10، دیماه 1372
16- ” دو مشکل عمده “، فرهنگ و دانش ، سال اول ، شماره اول، پاییز 1373
”مبانی فلسفی فیزیک جدید“، نامه فرهنگستان علوم، شماره 1، زمستان 1373
18- ”کل نگری و موجبیت در فیزیک کوانتومی بوهم“، نامه فرهنگستان علوم، شماره 4، سال 3، 1375
19- ”به یاد استاد عبدالسلام“، مجله فیزیک، ج 14، شماره های 3 و 4، 1375
20- ”فیزیک دانان غربی و مسأله خداباوری“، قبسات، سال دوم، شماره اول، 1376
21- ”لزوم توجه به رابطه علم و دین“، نامه علم و دین، سال1، شماره 1، 1376
22- ”آیا علم دینی معنا دارد؟“، حوزه و دانشگاه، سال پنجم، شماره شانزدهم و هفدهم، 1377
23- ”علم و جستجوی معنویت: نگرش یک مسلمان“، نامه علم و دین، ترجمه فرشاد فرشته صنیعی، سال 4، شماره های 7 و 8 ، 1379
24- “گفتگوی علم و دین” ، باز تاب اندیشه ، شماره 8 ، آبان 1379
25- ” علم و فلسفه“ علاّمه، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت 1379/اسفند 1380
26- ” برخورد عمیق و فیلسوفانه استاد مطهری با علم جدید” ، نامه علم و دین ، سال 6 و 7 ، شماره های14-11 ، پاییز 81 تا تابستان 82
27- ” نقش متافیزیک در ربط دادن علم به دین” ، نامه علم و دین ، سال 7 و 8 ، شماره های 24-11 ،
پاییز 82 تا تابستان 83
28 – ” جریان زیر زمینی ذهن” ، بازتاب اندیشه ، شماره 65، شهریور 1384
29- ” وسعت و عمق تفکر فیزیکی در قرن بیستم” ، بازتاب اندیشه ، شماره 66 ، مهر 1384
30- ” مبانی فلسفی فیزیک جدید” ، بازتاب اندیشه ، شماره 81، دی 1385
31- ” چرا علوم انسانی؟ ” ، نامه فرهنگستان ، شماره 32 ، زمستان 1385
32- ” با عینک فرهنگی به امور نگاه کنیم” ، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی ، سال اول، شمارۀ 8 و 9 ، اردیبهشت و خرداد 1386
33- ” مقصود ما از علم دینی-1 ” ، رشد آموزش معارف اسلامی ، شماره 75 ، پاییز 1387
34- ” مقصود ما از علم دینی-2 ” ، رشد آموزش معارف اسلامی ، شماره 76 ، تابستان 1388
35- ” علم آینده چهار چوبی جامعتر لازم دارد” ، ذهن ، شماره 42، تابستان 1389
36- “چرا علم دینی؟ ” ، اسراء ، شماره 6، زمستان 1389
37- “اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مساله اندازه گیری در مکانیک کوانتوم ” ، با همکاری دکتر علیرضا منصوری و دکتر امیر احسان کرباسی زاده، متافیزیک، پائیز و زمستان 1390
38- ” رهیافت وحدت گرایانه و مکانیک کوانتوم استاندارد” ،با همکاری دکتر سید هدایت سجادی و دکتر امیر احسان کرباسی زاده ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان 1391

نظرات ( 0 )

    نظر خود را بیان کنید

    لطفا موارد الزامی رو پر نمایید.ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

کتاب ها

کتاب ها

الف ـ تأليفات 1- قرآن و علوم طبيعت، (تهران: انتشارات اميركبير، 1364)؛ چاپ سوم: نشر مطهر، 1380 مساله جایگاه علوم طبیعت(علوم فیزیکی و زیستی)در قرآن همواره مورد بحث ...
web hit counter