دکتر مهدی گلشنی

استاد ممتاز داشنگاه صنعنی شریف

Mehdi Golshani

Professor of Physics

Department of Physics , Sharif University of Technology

مقالات فارسي در مجلات

1-” ضرورت توجه بیشتر به انقلاب فرهنگی” ، جمهوری اسلامی ، 11ردیبهشت 1362
2-”نقدي بر برنامه ليسانس فيزيك در نظام جديد“، مجله فيزيك، ج 1، شماره 3، 1362
3-”نقد و بررسي برنامه جديد فوق ليسانس فيزيك“، مجله فيزيك، ج 2، شماره 2، 1363
4- ” نقش علم و صنعت در جامعه اسلامي” ، نور علم ، شماره هفتم،1363
5-”طبيعت شناسي از ديدگاه اينشتين“، مجله فيزيك، ج 3، شماره 1، 1364

6- ”ديدگاه هاي معرفت شناختي بور“، مجله فيزيك، ج 3، شماره 4، 1364
7- ”تأثر بور از فلاسفه و علماي قرن نوزدهم“، مجله فيزيك، ج 5، شماره 4، 1366
8- ”شصت سال با روابط عدم قطعيت“، مجله فيزيك، ج 7، شماره هاي 1 و 2، 1368
9- ”احياء تفكر فلسفي در ميان دانشمندان علوم تجربي“، فصلنامه سياست علمي و پژوهشي، سال اول، شماره پائيز و زمستان، 1370
10- ” فيزيك و متافيزيك” ، كيهان فرهنگي ، شماره 76 ، مهر 1370
11- ”تبادل يا تهاجم فرهنگي؟ اولويت هاي ما در عصر حاضر“، كيهان فرهنگي، سال هشتم، شماره 7، ديماه 1370
12- ” به گرداگرد خود چندان كه بينم” ، كيهان فرهنگي ، شماره 9، آذر 1371
13- ”آيا معضل موج- ذرّه حل شده است؟“، مجله فيزيك، ج10، شماره 1، 1371
14- ”راههاي همكاري حوزه و دانشگاه“، كيهان فرهنگي، سال 9، شماره 9، آذر 1371
15- ”علم و دين“، كيهان فرهنگي، سال 10، شماره 10، ديماه 1372
16- ” دو مشكل عمده “، فرهنگ و دانش ، سال اول ، شماره اول، پاييز 1373
”مباني فلسفي فيزيك جديد“، نامه فرهنگستان علوم، شماره 1، زمستان 1373
18- ”كل نگري و موجبيت در فيزيك كوانتومي بوهم“، نامه فرهنگستان علوم، شماره 4، سال 3، 1375
19- ”به ياد استاد عبدالسلام“، مجله فيزيك، ج 14، شماره هاي 3 و 4، 1375
20- ”فيزيك دانان غربي و مسأله خداباوري“، قبسات، سال دوم، شماره اول، 1376
21- ”لزوم توجه به رابطة علم و دين“، نامة علم و دين، سال1، شمارة 1، 1376
22- ”آيا علم ديني معنا دارد؟“، حوزه و دانشگاه، سال پنجم، شماره شانزدهم و هفدهم، 1377
23- ”علم و جستجوي معنويت: نگرش يك مسلمان“، نامة علم و دين، ترجمة فرشاد فرشته صنيعي، سال 4، شماره هاي 7 و 8 ، 1379
24- “گفتگوي علم و دين” ، باز تاب انديشه ، شماره 8 ، آبان 1379
25- ” علم و فلسفه“ علاّمه، سال اول، شمارة دوم، ارديبهشت 1379/اسفند 1380
26- ” برخورد عميق و فيلسوفانة استاد مطهري با علم جديد” ، نامة علم و دين ، سال 6 و 7 ، شماره هاي14-11 ، پاييز 81 تا تابستان 82
27- ” نقش متافيزيك در ربط دادن علم به دين” ، نامة علم و دين ، سال 7 و 8 ، شماره هاي 24-11 ،
پاييز 82 تا تابستان 83
28 – ” جريان زير زميني ذهن” ، بازتاب انديشه ، شماره 65، شهريور 1384
29- ” وسعت و عمق تفكر فيزيكي در قرن بيستم” ، بازتاب انديشه ، شماره 66 ، مهر 1384
30- ” مباني فلسفي فيزيك جديد” ، بازتاب انديشه ، شماره 81، دي 1385
31- ” چرا علوم انساني؟ ” ، نامه فرهنگستان ، شماره 32 ، زمستان 1385
32- ” با عینک فرهنگی به امور نگاه کنیم” ، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی ، سال اول، شمارۀ 8 و 9 ، اردیبهشت و خرداد 1386
33- ” مقصود ما از علم ديني-1 ” ، رشد آموزش معارف اسلامي ، شماره 75 ، پاييز 1387
34- ” مقصود ما از علم ديني-2 ” ، رشد آموزش معارف اسلامي ، شماره 76 ، تابستان 1388
35- ” علم آینده چهار چوبی جامعتر لازم دارد” ، ذهن ، شماره 42، تابستان 1389
36- “چرا علم دینی؟ ” ، اسراء ، شماره 6، زمستان 1389
37- “اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مساله اندازه گیری در مکانیک کوانتوم ” ، با همکاری دکتر علیرضا منصوری و دکتر امیر احسان کرباسی زاده، متافیزیک، پائیز و زمستان 1390
38- ” رهیافت وحدت گرایانه و مکانیک کوانتوم استاندارد” ،با همکاری دکتر سید هدایت سجادی و دکتر امیر احسان کرباسی زاده ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان 1391

نظرات ( 0 )

    نظر خود را بیان کنید

    لطفا موارد الزامی رو پر نمایید.ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

کتاب ها

کتاب ها

الف ـ تأليفات 1- قرآن و علوم طبيعت، (تهران: انتشارات اميركبير، 1364)؛ چاپ سوم: نشر مطهر، 1380 مساله جایگاه علوم طبیعت(علوم فیزیکی و زیستی)در قرآن همواره مورد بحث ...